BOT KHOAI TINH KHIET
薯粉

Brand: PYRAMIDE 金字塔
Packaging: 50 X 12 OZ.
Item Number: P3018